Γράφε Ελληνικά και ας είναι και ανορθόγραφα.!!

Σε εποχές που βασιλεύει το ψέμα, η διάδοση της αλήθειας είναι πράξη επαναστατική .

ΔΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ.

«Ἐδῶ ζῆ, ἀναπνέει, πάλλεται, ἰδέα ΕΛΕΥΘΕΡΑ, γενναα, αποφασιστική».

Το kentripotideas αποτελεί έναν ηλεκτρονικό δίαυλο διαφόρων άρθρων, τα οποία προέρχονται είτε προσωπικά είτε από ιστοσελίδες Εναλλακτικής Πληροφόρησης.

Απώτερος στόχος είναι η αφύπνιση του μέσου Έλληνα πολίτη μέσω της διάδοσης "μη πολιτικά ορθών" άρθρων, ερευνών, δοκιμίων και βίντεο.

Δεδομένου ότι ο σκοπός του παρόντος blog είναι MH ενημερωτικός και καθαρά ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ, αν σας θίγει καθ'οποιονδήποτε τρόπο, επικοινωνήσετε μαζί μας για να επανορθώσουμε άμεσα. Όλα όσα ακολουθούν είναι προϊόντα της φαντασίας μας ή της δικής σας. Οποιαδήποτε ομοιότητα με πραγματικά πρόσωπα ή καταστάσεις είναι ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ!Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2013

ΠΡΟΣΤΥΧΟΙ, ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ, ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΟΙ. ΝΥΧΤΑ, ΣΕ ΑΣΧΕΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΝΑ ΞΕΠΛΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Βουτηξτε στον πάτο της ιστορίας…


20130828-005313.jpg Δείτε την τροπολογία και Διαβάστε στο τέλος του άρθρου την εκπληκτική ανάλυση του Χάρη Λαζαρόπουλου.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΠΑ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
«Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών
και λοιπές διατάξεις»

Επί του άρθρου 3 Θέματα Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.)
Με την παράγραφο 1 του προτεινόμενου άρθρου τροποποιείται το άρθρο 2 του νόμου 3832/2010, προκειμένου να εκδοθεί ένας Ειδικός Κανονισμός που θα διέπει τη διαδικασία διαβίβασης μεμονωμένων στοιχείων, στο βαθμό που είναι αναγκαία για την ανάπτυξη,
παραγωγή και διάδοση των στατιστικών στοιχείων, που εμπίπτουν στο φορολογικό απόρρητο και αφορούν στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων ή των νομικών οντοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) και Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013) από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης προς την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός θα περιέχει το σύνολο των κανόνων και διαδικασιών για την ασφάλεια των στοιχείων αυτών καθώς και τις κατάλληλες μορφές κρυπτογράφησης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Επίσης, θα περιλαμβάνει και τις υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία αυτή τόσο από την πλευρά της Φορολογικής Διοίκησης όσο και από την πλευρά της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Με την παράγραφο 2 του προτεινόμενου άρθρου καθορίζεται ότι στην περίπτωση της διαβίβασης στοιχείων που εμπίπτουν στο φορολογικό απόρρητο δεν υπάρχει η ευχέρεια της πρόσβασης σε απόρρητα στοιχεία και σε άλλα πρόσωπα, εκτός από το οριζόμενο με πράξη του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. προσωπικό αυτής.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται ότι, από 01.01.2013, οι αποδοχές του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) είναι ίδιες με αυτές που προβλέπονται κάθε φορά για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.). Η εξίσωση αυτή κρίνεται σκόπιμη αφού οι ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες κατέχουν θέσεις που απαιτούν αυξημένα τυπικά προσόντα βάσει του ιδρυτικού νόμου του Σ.Ο.Ε., τα οποία είναι αντίστοιχα των ειδικών επιστημόνων των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών. Επιπλέον, τα καθήκοντα που ασκούν, συμπεριλαμβανομένων, της εκπροσώπησης της Ελλάδος σε επιτροπές της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, της επεξεργασίας και μελέτης θεμάτων οικονομικής πολιτικής βάση των ακαδημαϊκών τους εξειδικεύσεων, όπως αυτά ζητούνται από τον Πρόεδρο του ΣΟΕ ή τον Υπουργό Οικονομικών, της αποκλειστική ευθύνης προετοιμασίας των θεμάτων της Ευρωομάδας (Eurogroup) και άλλων επιτροπών σε διεθνείς οργανισμούς και της αρωγής της πολιτειακής, πολιτικής και κοινοβουλευτικής ηγεσίας σε διάφορες περιπτώσεις σχετικές με οικονομικά ζητήματα της χώρας, κρίνονται ιδιαιτέρως σημαντικά.
Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
………………..
Άρθρο 3 Θέματα Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.)
Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3832/2010 (Α’ 38) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. θεσπίζεται, μετά από γνώμη του Συμβουλίου του ΕΛ.Σ.Σ. και σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης «Ειδικός Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων», ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Με τον Ειδικό Κανονισμό καθορίζονται μεταξύ άλλων η διαδικασία διαβίβασης στοιχείων που αφορούν μεμονωμένες στατιστικές μονάδες και εμπίπτουν στο φορολογικό απόρρητο με την τήρηση κανόνων και διαδικασιών ασφάλειας και κρυπτογράφησης των στοιχείων αυτών, καθώς και οι υποχρεώσεις που απορρέουν για τις αρμόδιες αρχές διαβίβασης και υποδοχής των στοιχείων αυτών.».
Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 3832/2010 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για στοιχεία που εμπίπτουν στο φορολογικό απόρρητο.»
α. Στην αρχή της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του ν. 4170/2013 (Α’ 163), και πριν το υφιστάμενο εδάφιο, τίθεται πρώτο εδάφιο ως εξής: «Οι αποδοχές του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) είναι ίδιες με αυτές που προβλέπονται για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.).».
β. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει από 1-1-2013.
Σε άσχετο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών προστέθηκε τροπολογία με την οποία παραχωρούνται υπερεξουσίες στον υπόδικο πρόεδρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Του Χ.Κ. Λαζαρόπουλου
Την τελευταία στιγμή προστέθηκε σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών που θα συζητηθεί αύριο στη Βουλή, τροπολογία με την οποία ο υπόδικος πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής κ. Ανδρέας Γεωργίου παίρνει υπερεξουσίες! Αυτά συμβαίνουν νύχτα Αυγούστου, με υπόγειες μεθοδεύσεις και κινήσεις που δείχνουν ότι το «σύστημα Σημίτη» ζει και βασιλεύει.
Όποτε ήθελε να περάσει δύσκολα σχέδια νόμου ο πρώην πρωθυπουργός κ. Κώστας Σημίτης επέλεγε την εποχή που βρίσκονταν σε εξέλιξη «τα μπάνια του λαού» και σε λειτουργία του Β’ θερινό τμήμα της Βουλής. Κάπως έτσι σκέφτηκαν κυβερνητικοί παράγοντες να προωθήσουν την τροπολογία – σκούπα 736/167 η οποία προστέθηκε στο σχέδιο νόμου για τις σχολάζουσες κληρονομιές αλλά ρυθμίζει διάφορα ευαίσθητα θέματα του υπουργείου Οικονομικών, τα οποία σε άλλες περιπτώσεις θα προκαλούσαν εντονότατες αντιδράσεις.
Στην τροπολογία περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, πρόνοια για τη δημοσίευση στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ παρέχοντας με ιδιαιτέρως προκλητικό τρόπο την απόλυτη εξουσία στον πρόεδρο της Αρχής, τον υπόδικο κ. Ανδρέα Γεωργίου! Εκτός από μείζον πολιτικό, το ζήτημα είναι πλέον και ηθικό. Λίγες ημέρες μετά την επιστολή – βόμβα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για την υπόθεση της ΕΛΣΤΑΤ που οδήγησε στη χώρα στη μέγγενη του Μνημονίου, την παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου επί του θέματος, την απαίτηση της κοινής γνώμης για απόδοση δικαιοσύνης και τις αλυσιδωτές αντιδράσεις κάποιοι εξακολουθούν να παριστάνουν τις μαριονέτες στους Γερμανούς εντολείς τους.
Ας δούμε πώς προσπάθησαν νύχτα Αυγούστου, στα κρυφά, να προβούν σε μια ακόμα ατίμωση των θεσμών. Κατά την ανάγνωση, προσέξτε τα υπογραμμισμένα σημεία της «ντροπολογίας», όπως την αποκάλεσαν οι πηγές μας.
Τη χαρακτηρίζουν «ντροπολογία»
Στο κείμενο της τροπολογίας αναφέρεται:
«Με την παράγραφο 1 του προτεινόμενου άρθρου τροποποιείται το άρθρο 2 του νόμου 3832/2010, προκειμένου να εκδοθεί ένας Ειδικός Κανονισμός που θα διέπει τη διαδικασία διαβίβασης μεμονωμένων στοιχείων, στο βαθμό που είναι αναγκαία για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των στατιστικών στοιχείων, που εμπίπτουν στο φορολογικό απόρρητο και αφορούν στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων ή των νομικών οντοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) και Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013) από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης προς την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός θα περιέχει το σύνολο των κανόνων και διαδικασιών για την ασφάλεια των στοιχείων αυτών καθώς και τις κατάλληλες μορφές κρυπτογράφησης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Επίσης, θα περιλαμβάνει και τις υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία αυτή τόσο από την πλευρά της Φορολογικής Διοίκησης όσο και από την πλευρά της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Με την παράγραφο 2 του προτεινόμενου άρθρου καθορίζεται ότι στην περίπτωση της διαβίβασης στοιχείων που εμπίπτουν στο φορολογικό απόρρητο δεν υπάρχει η ευχέρεια της πρόσβασης σε απόρρητα στοιχεία και σε άλλα πρόσωπα, εκτός από το οριζόμενο με πράξη του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. προσωπικό αυτής. (!!!)
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται ότι, από 01.01.2013, οι αποδοχές του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) είναι ίδιες με αυτές που προβλέπονται κάθε φορά για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.). Η εξίσωση αυτή κρίνεται σκόπιμη αφού οι ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες κατέχουν θέσεις που απαιτούν αυξημένα τυπικά προσόντα βάσει του ιδρυτικού νόμου του Σ.Ο.Ε., τα οποία είναι αντίστοιχα των ειδικών επιστημόνων των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών. Επιπλέον, τα καθήκοντα που ασκούν, συμπεριλαμβανομένων, της εκπροσώπησης της Ελλάδος σε επιτροπές της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, της επεξεργασίας και μελέτης θεμάτων οικονομικής πολιτικής βάση των ακαδημαϊκών τους εξειδικεύσεων, όπως αυτά ζητούνται από τον Πρόεδρο του ΣΟΕ ή τον Υπουργό Οικονομικών, της αποκλειστική ευθύνης προετοιμασίας των θεμάτων της Ευρωομάδας (Eurogroup) και άλλων επιτροπών σε διεθνείς οργανισμούς και της αρωγής της πολιτειακής, πολιτικής και κοινοβουλευτικής ηγεσίας σε διάφορες περιπτώσεις σχετικές με οικονομικά ζητήματα της χώρας, κρίνονται ιδιαιτέρως σημαντικά».
Συμπληρωματικά, ο νομοθέτης έρχεται να καλύψει ακόμα περισσότερο τη μεθόδευση προσθέτοντας τα ακόλουθα:
«Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3832/2010 (Α’ 38) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
“Με απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. θεσπίζεται, μετά από γνώμη του Συμβουλίου του ΕΛ.Σ.Σ. και σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης «Ειδικός Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων», ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Με τον Ειδικό Κανονισμό καθορίζονται μεταξύ άλλων η διαδικασία διαβίβασης στοιχείων που αφορούν μεμονωμένες στατιστικές μονάδες και εμπίπτουν στο φορολογικό απόρρητο με την τήρηση κανόνων και διαδικασιών ασφάλειας και κρυπτογράφησης των στοιχείων αυτών, καθώς και οι υποχρεώσεις που απορρέουν για τις αρμόδιες αρχές διαβίβασης και υποδοχής των στοιχείων αυτών”.
Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 3832/2010 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
“Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για στοιχεία που εμπίπτουν στο φορολογικό απόρρητο”.
α. Στην αρχή της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του ν. 4170/2013 (Α’ 163), και πριν το υφιστάμενο εδάφιο, τίθεται πρώτο εδάφιο ως εξής: “Οι αποδοχές του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) είναι ίδιες με αυτές που προβλέπονται για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.)”.
β. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει από 1-1-2013».
Τι σημαίνει
Πολιτικοί παράγοντες στους οποίους απευθυνθήκαμε, μετά τη δυσφορία που δεν έκρυψαν στο άκουσμα της είδησης, μας είπαν ότι με υπόγειο τρόπο η κυβέρνηση επιχειρεί να αλλάξει το νόμο 3832/10 ώστε να εκδώσουν νέο κανονισμό που θα διέπει το χειρισμό των στοιχείων φορολογικού απορρήτου. Βεβαίως, τα στοιχεία αυτά δεν θα αφορούν στον απλό και δοκιμαζόμενο πολίτη αλλά σε συγκεκριμένα πρόσωπα που κέρδιζαν, κερδίζουν και θα κερδίζουν όσο θα διαρκεί η κρίση εις βάρος των πολλών, αλλά και με την ανοχή όσων θα περάσουν αυτήν την τροπολογία.
Τώρα αρχίζουν τα ωραία.
Οι βουλευτές του Β’ θερινού τμήματος της Βουλής καλούνται να δώσουν την ευχέρεια σε ένα πρόσωπο που διώκεται για κακούργημα, τον ακλόνητο, αμετακίνητο και προφανώς αναντικατάστατο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ κ. Ανδρέα Γεωργίου, να επιλέγει υπαλλήλους της επιλογής του που θα έχουν πρόσβαση σ’ αυτά τα στοιχεία!
Με ακόμα πιο απλά λόγια, ο κ. Γεωργίου βρίσκεται υπεράνω διοικητικού συμβουλίου, ελεγκτικού συμβουλίου, ιεραρχίας και καθηκοντολογίου στην ΕΛΣΤΑΤ με μια υπόγεια μεθόδευση ορισμένων, αλλά και με την ανοχή βουλευτών όλων των κομμάτων που καλούνται να συναινέσουν σε ένα ακόμα θεσμικό ατόπημα.
Το θέμα γίνεται ακόμα πιο σοβαρό αν υπολογίσει κανείς ότι οι συντάκτες της τροπολογίας και των επιπροσθέτων προτεινομένων άρθρων:
Δεν εξηγούν γιατί επιδεικνύεται τώρα τόση βιασύνη για την τροποποίηση που έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013.
Δεν αναλύουν προς τους βουλευτές που υποτίθεται πως πρέπει να ψηφίσουν την τροπολογία από πού, πώς και γιατί προέκυψε αυτή η απαίτηση ώστε να λάβει υπερεξουσίες ο κ. Γεωργίου.
Δεν δικαιολογούν πώς γινόταν ο χειρισμός των στοιχείων φορολογικού απορρήτου ως σήμερα και με ποια διαδικασία.
Όλα αυτά πρέπει να απαντηθούν με απλή γλώσσα ώστε να γνωρίζει ο ελληνικός λαός ποιοι είναι εκείνοι που αυξάνουν ανεύθυνα κάθε μονάδα αύξησης του χρέους, ισοδυναμεί με 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία πληρώνουν οι πολίτες με την μορφή «πρόσθετων μέτρων».
Μήπως είναι τα ίδια πρόσωπα, από το «σύστημα Σημίτη», που επιδόθηκαν σε όργια «δημιουργικής λογιστικής» από τον Μάρτιο ως τον Οκτώβριο του 2010 αυξάνοντας το έλλειμμα κατά τρεις μονάδες, άρα 7,5 δισ. ευρώ, στηρίζοντας τον κ. Γεωργίου με τακτικές «πολιτικής παρθενορραφής»;

http://www.newsbomb.gr/apokalypseis/story/340110/sta-moylohta-proothoyn-ntropologia-yper-toy-georgioy#ixzz2dCzbuVOL
σσ  kentripotideas: Δεν μπορώ να πιστεύσω όσα συμβαίνουν πλέον.
Προστατεύουν τη διαρροή γεγονότων αλλά επιτρέπουν πλήρη πρόσβαση στην ΕΛΣΤΑΤ στους δανειστές.
Άρα δεν επιθυμούν τον έλεγχο των ανθρώπων.
Από την άλλη πλευρά θέλουν να μπουκώσουν στόματα.
Έτσι δίνουν λεφτά σε όσους συμμετέχουν στο κύκλωμα των υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ που θα κάνουν με κρυπτογράφηση τους ελέγχους. Αυτό σημαίνει ότι υπήρξε διαρροή σε συγκεκριμένο θέμα που τους πείραξε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το blog. Η ανάρτηση των σχολίων μπορεί να έχει μια μικρή χρονική καθυστέρηση
"Διάβαζε όχι για ν' αντιλέγεις, να αμφισβητείς, ν' αναιρείς, να διαψεύδεις και ανασκευάζεις, όχι για να πιστεύεις, και να τα παίρνεις όλα για αλήθεια, άλλα για να κρίνεις και να εκτιμάς σωστά την κατάσταση και να σκέφτεσαι σαν λογικός άνθρωπος".

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.


Λίγα λόγια και σταράτα.
Ανεξάρτητο ιστολόγιο.

Δεν έχει σκοπό να θίξει τιμές και υπολήψεις, αλλά ούτε και να γλείψει κανέναν. Στόχος του είναι οι σάπιες νοοτροπίες, καταστάσεις, πολιτικές ..., αλλά και τα καλά θα λέγονται.
Γράφει η αφεντιά μου, φίλοι και συγγενείς.

Ευχαρίστως θα δημοσιεύσω άρθρα και σχόλια αναγνωστών.

Προσοχή όμως. Δεν τα πάω καλά με τα πρακτορικά και τα κατασκοπικά, αλλά αν υποψιαστώ πράκτορες-προβοκάτορες και λοιπούς... agents θα εκραγώ και... ούτε ψύλλος στον κόρφο τους. Ύβρεις και άλλα κακόβουλα αποτελούν επίσης αιτίες... έκρηξης.

Θα σας παρακαλούσα να είστε κόσμιοι στους χαρακτηρισμούς σας, επειδή είναι δυνατόν επισκέπτες του ιστολογίου να είναι και ανήλικοι.

Επίσης, όταν μας αποστέλλονται κείμενα (μέσω σχολίων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), παρακαλείσθε να αναγράφετε τυχούσα πηγή τους σε περίπτωση που δεν είναι δικά σας. Κάποιοι περιμένουν την ευκαιρία για να μας κατηγορήσουν για λογοκλοπή!!! Αγνοώντας βέβαια, πως στο παρόν ιστολόγιο αναγράφουμε ΠΑΝΤΑ την πηγή του κειμένου. Έτσι, παρακαλούμε για την αναγραφή της πηγής των κειμένων, για να αποφεύγονται παρεξηγήσεις. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας...

Υ.Γ.: Σχόλια τα οποία θα περιέχουν ύβρεις, θα αποκλείονται
ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (LINKS) ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑ ΝΑ ΑΦΗΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΠΟΚΛΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

1. Φράσεις όπως f**ck you, suck my d**ck, take head etc επιτρέπονται μόνο αν απευθύνονται σε λαμόγια της πολιτικής και το lifestyle
2. Ta agglika epitreponte mono gia xioumoristikous logous i, otan imetha vevei oti to istologiο diavazi h Mrs Diamantopoulou h o von Droutsas

kentripotideas.blogspot.gr/ δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Ωστόσο, οφείλει να διαγράφει σχόλια που το περιεχόμενό τους είναι απειλητικό, προσβλητικό, χυδαίο, βίαιο ή υβριστικό προς άλλους σχολιαστές ή την ίδια ομάδα του site.

Από εδώ και στο εξής κανείς δεν θα μπορεί να σχολιάσει χωρίς να έχει συνδεθεί είτε μέσω facebook, twitter, google plus, η με λογαριασμό disqus.

Για επικοινωνία στείλτε e-mail στο kentripotideas@gmail.com