Γράφε Ελληνικά και ας είναι και ανορθόγραφα.!!

Σε εποχές που βασιλεύει το ψέμα, η διάδοση της αλήθειας είναι πράξη επαναστατική .

ΔΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ.

«Ἐδῶ ζῆ, ἀναπνέει, πάλλεται, ἰδέα ΕΛΕΥΘΕΡΑ, γενναα, αποφασιστική».

Το kentripotideas αποτελεί έναν ηλεκτρονικό δίαυλο διαφόρων άρθρων, τα οποία προέρχονται είτε προσωπικά είτε από ιστοσελίδες Εναλλακτικής Πληροφόρησης.

Απώτερος στόχος είναι η αφύπνιση του μέσου Έλληνα πολίτη μέσω της διάδοσης "μη πολιτικά ορθών" άρθρων, ερευνών, δοκιμίων και βίντεο.

Δεδομένου ότι ο σκοπός του παρόντος blog είναι MH ενημερωτικός και καθαρά ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ, αν σας θίγει καθ'οποιονδήποτε τρόπο, επικοινωνήσετε μαζί μας για να επανορθώσουμε άμεσα. Όλα όσα ακολουθούν είναι προϊόντα της φαντασίας μας ή της δικής σας. Οποιαδήποτε ομοιότητα με πραγματικά πρόσωπα ή καταστάσεις είναι ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ!Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Αμερικανοί Εβραίοι ισχυρότερο υποστηρικτές του γάμου των ομοφυλοφίλων, και την έκτρωση - American Jews strongest backers of gay marriage, abortion

Αμερικανοί Εβραίοι ράλι για το Ισραήλ (εικόνα)
Poll finds Jews most libertine religious group in America, more likely to support abortion and gay marriage than those without religion.
Jews are the most libertine religious group in America according to a new Gallup poll, and are more likely even than people with no religion to find same-sex relations and abortion to be morally acceptable...

As a group, American Jews have long leaned towards the Democratic Party, a tendency which has persisted despite rising average incomes. Milton Himmelfarb, a sociologist who specialized in American Jewry, once remarked that “Jews earn like Episcopalians, but vote like Puerto Ricans."
While Americans as a whole voted for Barack Obama over John McCain in 2008 by a margin of 53% to 46%, Jews split even harder for the Democratic candidate, with 77% supporting Obama compared to just 22% for his Republican challenger. In 2012 those numbers changed only slightly, with Jews breaking 69% to 30% in favor of Obama, compared to 51% to 47% among Americans as a whole.
A new Gallup poll released on Thursday shed some light on American Jewry’s lopsided support for the Democrat Party.
According to the survey, American Jews were more likely than any other religious group – including those with no religion – to find abortion and gay relations morally acceptable. With few exceptions, Jews reflected strongly libertine views that deviated from those of Catholics, Protestants, and Mormons.
A whopping 76% of American Jews said they felt abortion was “morally acceptable," compared to just 38% of Catholics, 33% of Protestants, and 18% of Mormons. Only respondents who selected “no religion” tracked closely with Jews, with 73% saying they found abortion acceptable.
While views on homosexual relationships have shifted in the United States, American Jews were again far more likely than others to find them morally acceptable, with 85% of Jews and 83% of those with no religion accepting of gay or lesbian relations. Among Mormons the figure was 28%, compared to 41% of Protestants, and 62% of Catholics.
Jews were also the most likely to accept the cloning of animals, with 50% of both Jews and those without religion saying it was morally acceptable. Only 28% of Protestants and 33% of both Mormons and Catholics found animal cloning acceptable.
Regarding physician-assisted suicide, 73% of Jews found the idea morally acceptable, compared to 77% of those without religion, 47% of Catholics, 43% of Protestants, and 30% of Mormons.
Only with regards to out-of-wedlock childbirths did Jews track closer to Christian groups than to those without religion. While 80% of those with no religion said having children outside of marriage was acceptable, only 68% of Jews, 59% of Catholics, 47% of Protestants, and 25% of Mormons agreed.
But Jews were among the most likely to say premarital sex was acceptable, with 83% of Jews and 88% of those without religion finding it morally acceptable, while only 29% of Mormons, 50% of Protestants, and 68% of Catholics responded similarly.Οι Εβραίοι είναι η πιο ακόλαστος θρησκευτική ομάδα στην Αμερική, σύμφωνα με μια νέα δημοσκόπηση, και είναι πιο πιθανό ακόμα και από άτομα που δεν έχουν τη θρησκεία για να βρείτε τις σχέσεις του ιδίου φύλου και την άμβλωση είναι ηθικά αποδεκτή.
Ως ομάδα, οι Αμερικανοί Εβραίοι έχουν από καιρό έγειρε προς το Δημοκρατικό Κόμμα, μια τάση η οποία συνεχίζεται παρά την αύξηση κατά μέσο όρο εισοδήματα. Milton Himmelfarb, ένας κοινωνιολόγος που ειδικεύεται στην αμερικανική Εβραίων, αφού παρατήρησε ότι «οι Εβραίοι να κερδίσουν, όπως επισκοπικών, αλλά ψηφίζουν όπως Πορτορικανοί.»
Ενώ οι Αμερικανοί στο σύνολό ψήφισαν Μπαράκ Ομπάμα πάνω από τον John McCain το 2008 από ένα περιθώριο 53% έως 46%, οι Εβραίοι χωρίσει ακόμα πιο δύσκολο για τον Δημοκρατικό υποψήφιο, με το 77% που υποστηρίζουν τον Ομπάμα σε σύγκριση με μόλις 22% για το Ρεπουμπλικανικό αντίπαλό του. Το 2012 αυτοί οι αριθμοί αλλάζουν ελαφρώς, με τους Εβραίους σπάζοντας 69% έως 30% υπέρ του Ομπάμα, σε σύγκριση με το 51% έως 47% μεταξύ των Αμερικανών στο σύνολό της.
Μια νέα δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη ρίξει λίγο φως σε μονόπλευρη υποστήριξη της Αμερικής Εβραϊσμού για το Δημοκρατικό Κόμμα.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι Αμερικανοί Εβραίοι είχαν περισσότερες πιθανότητες από ό, τι οποιαδήποτε άλλη θρησκευτική ομάδα - συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν θρησκεία - για να βρείτε τις αμβλώσεις και γκέι σχέσεις ηθικά αποδεκτή. Με λίγες εξαιρέσεις, οι Εβραίοι αντανακλάται έντονα ακόλαστος απόψεις που παρέκκλινε από εκείνα των Καθολικών, Προτεσταντών και των Μορμόνων.
Ένα επιβλητικό 76% των Αμερικανών Εβραίων, δήλωσε ότι αισθάνθηκε η άμβλωση ήταν «ηθικά αποδεκτή«, σε σύγκριση με μόλις το 38% των Καθολικών, το 33% των Προτεσταντών, και το 18% των Μορμόνων. Μόνο ερωτηθέντων που επέλεξαν “καμία θρησκεία” παρακολουθούνται στενά με τους Εβραίους, με 73% λέγοντας βρήκαν έκτρωση αποδεκτό.
Αν και απόψεις για ομοφυλοφιλικές σχέσεις έχουν μετατοπιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Αμερικανοί Εβραίοι ήταν και πάλι πολύ πιο πιθανό από ό, τι άλλοι να βρουν τα ηθικά αποδεκτή, με το 85% των Εβραίων και 83% των ατόμων χωρίς τη θρησκεία αποδοχή των γκέι ή λεσβία σχέσεις. Μεταξύ Μορμόνοι το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 28%, σε σύγκριση με το 41% ​​των Προτεσταντών, και 62% των καθολικών.
Εβραίοι ήταν επίσης πιο πιθανό να αποδεχθεί την κλωνοποίηση των ζώων, με το 50% των δύο Εβραίων και εκείνων που δεν έχουν θρησκεία λέγοντας ότι ήταν ηθικά αποδεκτό. Μόνο 28% των Προτεσταντών και 33% τόσο Μορμόνοι και καθολικοί βρήκε την κλωνοποίηση των ζώων αποδεκτό.
Όσον αφορά την υποβοηθούμενη από τον ιατρό αυτοκτονία, το 73% των Εβραίων βρήκε την ιδέα ηθικά αποδεκτή, σε σύγκριση με το 77% των ατόμων χωρίς τη θρησκεία, το 47% των Καθολικών, το 43% των Προτεσταντών, και το 30% των Μορμόνων.
Μόνο σε σχέση με out-of-γάμου γεννήσεις ήταν Εβραίοι παρακολουθείτε πιο κοντά στην χριστιανικές ομάδες από ό, τι σε εκείνους χωρίς θρησκεία. Ενώ το 80% των ατόμων χωρίς τη θρησκεία είπε με παιδιά εκτός γάμου ήταν αποδεκτή, μόνο το 68% των Εβραίων, το 59% των Καθολικών, το 47% των Προτεσταντών, και το 25% των Μορμόνων συμφωνηθεί.
Αλλά οι Εβραίοι ήταν μεταξύ των πιο πιθανό να πουν το προγαμιαίο σεξ ήταν αποδεκτή, με 83% των Εβραίων και 88% των ατόμων χωρίς τη θρησκεία βρίσκοντας ότι είναι ηθικά αποδεκτό, ενώ μόνο το 29% των Μορμόνων, το 50% των Προτεσταντών, και το 68% των Καθολικών απάντησε ομοίως .